Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookies

Společnost Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o. klade důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Veškeré zpracování osobních údajů provádí společnost Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o. výlučně v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). V tomto prohlášení o ochraně soukromí naleznete detailní popis zpracování Vašich osobních údajů, která společnost Pracovní plošiny Rys ostrovid provádí, a to v rozsahu stanoveném v čl. 13 a 14 GDPR. Není-li to výslovně uvedeno, Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o. nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme oprávněni aktualizovat, kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Aktualizace našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookies budou publikovány na našich Internetových stránkách. Veškeré úpravy vstupují v platnost publikováním na našich Internetových stránkách. Proto doporučujeme, abyste stránky pravidelně navštěvovali, a byli tak informováni o příslušných aktualizacích.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 25. 2. 2019.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Pracovní plošiny Rys ostrovid, s r. o., IČO: 243 11 961, se sídlem Radlická 112/22 Praha 5, PSČ 150 00 (dále jen “správce)

Společnost Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o. lze kontaktovat:

a)    na kontaktní adrese: Na Vypichu 117/2, 169 00 Praha 6

b)    na e-mail. adrese: info@plosinyrys.cz

Správce zároveň tímto informuje, že nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. Nařízení.

 

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o. zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu (například při uzavření smlouvy o poskytování služeb);
 • Správa uživatelských údajů a poskytování zákaznické podpory (například při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na webových stránkách);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb (Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o. může zasílat obchodní sdělení a nabízet produkty a služby prostřednictvím e-mailu);
 • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).

Osobní údaje jsou společností Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o. zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely vygenerování návrhu smlouvy o poskytování služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení; v těchto případech může docházet rovněž k profilování.

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o., a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jedná se o naše smluvní partnery které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. poskytovatelům a dodavatelům informačních technologií, webových služeb a IT řešení, poskytovatelům poštovních služeb, rozesílatelům e-mailových obchodních sdělení, prodejcům autorizovaných služeb, auditorské společnosti apod. Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je společnost Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o. povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Při plnění smluvního vztahu: Po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu.
 • Správa osobních údajů zadáných prostřednictvím elektronických formulářů dostupných na webových stránkách či prostřenictvím elektronické pošty: Po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou.
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb: Po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou *
 • Správa osobních údajů zadaných prostřednictvím online chatu dostupného na webových stránkách: 12 měsíců.
 • Účetní a daňové účely: Po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění.
 • Plnění ostatních zákonných povinností: Maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

* Společnost Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o. je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (například formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

 

Kontaktní a objednávkový formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách, souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které nám prostřednictvím formuláře poskytnete. Jedná se zejména o jméno, telefonní číslo a emailovou adresu. Informace, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních či objednávkových formulářů, shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně pro zpracování vašeho konkrétního požadavku za účelem poskytnutí zákaznické podpory, navázaní kontaktu s potencionálním klientem, navázaní obchodního styku s klientem, zpracováním Vaší žádosti nebo odpovědi na dotaz. Tyto údaje budou uchovány v našem informačním systému na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu do jeho odvolání. Souhlas můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese info@plosinyrys.cz. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost (v případě, že jste náš zákazník či se následně stanete naším zákazníkem) či oprávněný zájem (v ostatních případech).

Objednáte-li si poskytnutí služeb prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách, budeme uvedené údaje zpracovávat a evidovat v rámci našeho informačního systému (např. údaje o ostatních objednávkách). Právním základem pro uvedené zpracování je plnění smlouvy či provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

 

Online Chat Smartsupp

Pokud nás kontaktujtete prostřednictvím aplikace Smartsupp na našich stránkách, souhlasíte se zpracováváním osobní údajů, které nám prostřednictvím této aplikace poskytnete. Jedná se zejména o jméno, telefonní číslo a emailovou adresu. Sledování IP adres je vypnuto. Tyto údaje jsou uloženy 12 měsíců v historii chatu a slouží pro poskytnutí zákaznické podpory či vyřešení vašeho požadavku. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu do jeho odvolání. Souhlas můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese info@plosinyrys.cz.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost (v případě, že jste náš zákazník či se následně stanete naším zákazníkem) či oprávněný zájem (v ostatních případech).

 

Zasílání newsletteru či jiných obchodních sdělení

a)    Pokud jste zákazníkem společnosti Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o.

V případě, že jste naším zákazníkem či s Vámi máme jiný obdobný vztah, můžeme Vám i bez Vašeho předchozího souhlasu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a Nařízením zasílat newslettery či jiná obchodní sdělení, které souvisejí s prodejem našich výrobků či služeb, přičemž musíte mít jasnou a zřetelnou možnost zasílání kdykoli odmítnout.

Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti (spočívající v podpoře a rozvoji naší obchodní činnosti a v přímém marketingu). Proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku a zasílání obchodních sdělení kdykoli odmítnout.

b)    Pokud ještě nejste zákazníkem společnosti Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o.

V případě, že ještě nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 Nařízení, budeme Vám zasílat newslettery či jiná obchodní sdělení pouze v případě, že jste nám k tomuto udělili Váš výslovný souhlas, pokud současně k tomuto účelu zaregistrujete svou e-mailovou adresu a kliknete na odkaz v potvrzovacím e-mailu, který Vám po registraci e-mailové adresy zašleme.

Právním základem pro toto zpracování je Váš souhlas.

Z odběru newsletteru a jiných obchodních sdělení společnosti Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o. se můžete kdykoli odhlásit, a to kliknutím na odhlašovací odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“ obsažený dole v doručeném obchodním sdělení.

 

Kontrola bonity

Společnost Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o. si při uzavírání smluv ověřuje bonitu svých (budoucích) zákazníků a za tímto účelem zpracovává některé jejich osobní údaje (zejm. jméno a příjmení, údaje o případném exekučním či insolvenčním řízení, údaje o nespolehlivém plátci DPH, platební údaje).

Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem společnosti Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o. (spočívající v ochraně před vznikem nevymahatelných pohledávek z poskytování služeb).

 

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás společnost Pracovní plošiny Rys ostrovid, s.r.o. zpracovává, pocházejí z následujících zdrojů:

a) údaje jste společnosti poskytli Vy (např. v souvislosti s uzavřením smlouvy);

b) jedná se o údaje získané ze svým účelem kompatibilních veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

 

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Při realizaci Vašich práv se obracejte dopisem na adresu: Na Vypichu 117/2, 169 00 Praha 6 nebo e-mailem na info@plosinyrys.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Zároveň si vyhrazujeme právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

 

Cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Rozlišujeme dvě kategorie: (1) funkcionální a nezbytně nutné cookies, bez kterých by byla funkcionalita našich Internetových stránek omezena, a (2) volitelné cookies, používané pro analýzu internetových stránek a marketingové účely. Níže je uveden podrobný popis cookies, které používáme.

Nezbytně potřebné cookies slouží k správnému fungování webových stránek a bez těchto cookies by nebylo možné poskytovat určité funkce webových stránek, proto jsou vždy povolené. Funkcionální cookies Vám usnadňují práci s webovými stránkami. Tyto soubory si mohou pamatovat např. informace k použité jazykové mutací webových stránek a také je lze využít k poskytování vámi preferovaných služeb. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Mezi volitelné cookies patří zejména marketingové a výkonostní cookies shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem návštěvníci používají naše webové stránky. Tyto soubory cookies nám ukazují, jak probíhá interakce mezi návštěvníky a našimi webovými stránkami.

Pro analýzu návštěvnosti využíváme měřící nástroj třetí strany, konkrétně Google Analytics, také využíváme technologie reklamního systému Google Ads, Remarketingu a měření konverzí. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, datum a čas přístupu, rozdíl časovézóny vůči Greenwichskému střednímu času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), jak dlouho se na stránce zdržíte, stav přístupu/http kód stavu, přenesený objem dat, ze které stránky přicházíte, prohlížeč, jazyková nastavení, verze operačního systému softwaru prohlížeče a úroveň, případně další údaje. Používání souborů cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce spočívající zejméma v zajištění provozu internetových stránek, zajištění technické bezpečnosti těchto stránek a v obraně proti pokusům napadení webových stránek společnosti Pracovní plošiny Rys ostrovid, .s.ro. Anonymní data získaná prostřednictvím těchto nástrojů může společnost Google použít pro cílení reklamy a vylepšování vlastních produktů. O podmínkách užití služeb poskytovaných společností Google se můžete dočíst zde.

Naše webové stránky využívají technologie reklamního systému Sklik, Sledování konverzní a Retargeting, což jsou služby provozované společností Seznam.cz, a.s. Retargeting nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Tyto reklamy se mohou zobrazovat na stránkách dodavatelů třetích stran a společnosti Seznam. Souhlasy uživatelů pro ukládání cookie pro účely retargeting nejsou nutné. O podmínkách užití reklamního systému Sklik se můžete dočíst zde.

Při využití služeb a produktů Smartsupp mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „cookies“, které mohou obsahovat údaje k identifikaci návštěvníka. V cookies nejsou uloženy žádné osobní údaje. Více informací o soubourech cookie Smartsupp naleznete zde.

Veškeré uvedené cookie lze z vašeho prohlížeče kdykoli vymazat anebo zablokovat jejich ukládání. Takové nastavení však může mít vliv na využívání některých služeb a funkčnost webových stránek.